Realisatie Energielandgoed

Voor de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer doorlopen we verschillende stappen (klik op de afbeelding om hem te vergroten):

Fase 0 - Voorverkenning: haalbaarheidsverkenning

In de zomer van 2017 heeft de gemeente samen met de adviesbureaus Antea Group, Econnetic en KuiperCompagons een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd. Deze verkenning laat zien dat de realisatie van het Energielandgoed economisch, technisch en landschappelijk mogelijk is.

Fase 1 - Verkenning: structuurvisie en milieueffectenrapportage

Na de haalbaarheidsverkenning zijn de structuurvisie en de milieueffectenrapportage (MER) de volgende logische stappen in het proces. De structuurvisie is samen met het MER opgesteld eind 2018. In een structuurvisie wordt het gebied Wells Meer officieel aangewezen als energielandgoed. Het MER is een hulpmiddel om tot de juiste ruimtelijke keuzes te komen in de structuurvisie. Het MER geeft inzicht in de verwachte milieueffecten op bijvoorbeeld flora en fauna.

Fase 2 - Ontwerpfase: masterplan

De structuurvisie is eind 2018 is vastgesteld, waarna de daadwerkelijke vormgeving van Energielandgoed Wells Meer verder is uitgewerkt. H+N+S Landschapsarchitecten heeft drie ontwerpmodellen voor het Energielandgoed Wells Meer ontwikkeld. Deze drie modellen zijn onderzocht, beoordeeld en besproken met diverse betrokkenen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke kosten en baten en milieueffecten. Op basis hiervan is het voorkeursmodel samengesteld. Het masterplan is een verdere uitwerking van het voorkeursmodel.

Fase 3 - Planfase: bestemmingsplan

In fase 3 stond het vaststellen van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunningen en het uitwerken van het inrichtingsplan op de planning. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor de aanleg van het kabeltracé, om het Energielandgoed tijdig op het elektriciteitsnet aan te sluiten, verder opgepakt. 9 februari 2021 stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed, inclusief de voorgestelde wijzigingen, vast. Daarnaast zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines ook begin 2021 verleend. 

Fase 4 - Ontwikkelfase

Op dit moment bevindt het Energielandgoed zich in fase 4. Fase 4 staat in het teken van de voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie van het Energielandgoed. De activiteiten die plaatsvinden in de verschillende sporen van fase 4 moeten leiden tot de bouw van het Energielandgoed in fase 5: de bouwfase. De bouw van het Energielandgoed zal gefaseerd zijn, waarbij de start in 2022 plaatsvindt. Door de gefaseerde bouw van het Energielandgoed lopen fase 4 en 5 gedeeltelijk samen. 

Als onderdeel van fase 4 staan dit jaar (2021) onder meer de investering van de regiogemeenten, de oprichting van de BV, de voorbereidingen voor de netaansluiting en marktconsultatie, de aanvraag van de resterende vergunningen voor het zonnepark en innovatieboulevard, de windmeetcampagne en de aanvraag van de SDE++-subsidie op de planning.

Fase 5 - Bouwfase

Energielandgoed Wells Meer wordt daadwerkelijk gerealiseerd in de bouwfase.

Fase 6 - Beheer een exploitatiefase

Het Energielandgoed is nu klaar voor het opwekken van duurzame energie.

Heeft u een vraag over de realisatie van Energielandgoed Wells Meer?

Neem contact met ons op

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen