Realisatie Energielandgoed

Voor de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer doorlopen we verschillende stappen:

Fase 0 - Voorverkenning: haalbaarheidsverkenning

In de zomer van 2017 heeft de gemeente samen met de adviesbureaus Antea Group, Econnetic en KuiperCompagons een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd. Deze verkenning laat zien dat de realisatie van het Energielandgoed economisch, technisch en landschappelijk mogelijk is.

Fase 1 - Verkenning: structuurvisie en milieueffectenrapportage

Na de haalbaarheidsverkenning zijn de structuurvisie en de milieueffectenrapportage (MER) de volgende logische stappen in het proces. De structuurvisie is samen met het MER opgesteld eind 2018. In een structuurvisie wordt het gebied Wells Meer officieel aangewezen als energielandgoed. Het MER is een hulpmiddel om tot de juiste ruimtelijke keuzes te komen in de structuurvisie. Het MER geeft inzicht in de verwachte milieueffecten op bijvoorbeeld flora en fauna.

Fase 2 - Ontwerpfase: masterplan

Wanneer de structuurvisie eind 2018 is vastgesteld, wordt de daadwerkelijke vormgeving van Energielandgoed Wells Meer verder uitgewerkt. H+N+S Landschapsarchitecten heeft drie ontwerpmodellen voor het Energielandgoed Wells Meer ontwikkeld. Deze drie modellen zijn onderzocht, beoordeeld en besproken met diverse betrokkenen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke kosten en baten en milieueffecten. Op basis hiervan is het voorkeursmodel samengesteld. Het masterplan is een verdere uitwerking van het voorkeursmodel.

Fase 3 - Planfase: bestemmingsplan

Na het masterplan wordt er een bestemmingsplan opgesteld voor het gebied.

Fase 4 - Ontwikkelfase

In de ontwikkelfase worden de voorbereidingen getroffen voor de infrastructuur en vindt aanbesteding van de energieprojecten plaats.

Fase 5 - Bouwfase

Energielandgoed Wells Meer wordt daadwerkelijk gerealiseerd in de bouwfase.

Fase 6 - Beheer een exploitatiefase

Het Energielandgoed is nu klaar voor het opwekken van duurzame energie.

Heeft u een vraag over de realisatie van Energielandgoed Wells Meer?

Neem contact met ons op

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen