Privacyverklaring

Online Privacyverklaring Energielandgoed Wells Meer

Deze Online Privacyverklaring is van kracht met ingang van 25 september 2018. Energielandgoed Wells Meer is een initiatief van Gemeente Bergen.

Uw privacy is belangrijk voor Gemeente Bergen (L); uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In de Online Privacyverklaring Energielandgoed Wells Meer maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het gebruik van de website van Energielandgoed Wells Meer.

Het betreft:

 • de soort informatie die we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden;
 • de manier waarop we die informatie gebruiken;
 • een beschrijving van de manier waarop we cookies gebruiken.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie over een bepaald contact dat we met burgers hebben.

Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij omgaan met uw gegevens.

Bereik

De Online Privacyverklaring van Energielandgoed Wells Meer geldt voor deze website. Voor de website van Gemeente Bergen (L) is een aparte privacyverklaring beschikbaar (https://www.bergen.nl/de-gemeente/online-privacyverklaring-gemeente-bergen-l_45626). 

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie met u via post, e-mail of sociale media. Wij kunnen u dan antwoord geven via het communicatiemiddel dat u hebt gekozen. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens door Gemeente Bergen (L)

Uw gegevens die u door het gebruik van de website van Energielandgoed Wells Meer verstrekt, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij uw abonnement op onze nieuwsbrief.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt als ze bij Energielandgoed Wells Meer zijn overgelegd?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover deze via een contactformulier op de website van Energielandgoed Wells Meer worden ingediend;
 • voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u;
 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;
 • ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen;
 • voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website van Energielandgoed Wells Meer

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt. Als er geen wettelijke verplichting is, dat wij uw gegevens gebruiken en opslaan, zullen wij deze gegevens verwijderen.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor dient u zich apart aan te melden en toestemming te geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Gemeente Bergen (L) implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens voor zover nodig om de door u gevraagde diensten te verlenen. Als u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u de Voorbeeldbrief ter verbetering-aanvulling-verwijdering-afscherming persoonsgegevens door derden downloaden (PDF-bestand, 99 kB). Daarmee kunt u per post uw verzoek tot verwijdering richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de Gemeente Bergen (L). Het adres kunt u vinden onderaan de Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens'.

We bewaren en gebruiken uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als Gemeente Bergen (L) en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten, dan wel de onderstaande activiteiten:

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens is hiervan sprake wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben (wettelijke bewaartermijn).
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen, voor zover deze via een contactformulier op de website van Energielandgoed Wells Meer worden ingediend (wettelijke bewaartermijn).
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u (zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak of wettelijke bewaartermijn).
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief (zolang u de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet heeft ingetrokken). 
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons hebt afgenomen (wettelijke bewaartermijn). 
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website van Energielandgoed Wells Meer.

Cookies

Zoals hierboven vermeld, leggen we informatie over uw bezoek aan onze website vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de website van Energielandgoed Wells Meer.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

U hebt het recht op verwerking van uw persoonsgegevens door Gemeente Bergen (L) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als het persoonsgegevens betreft die u aan de Gemeente Bergen (L) hebt verstrekt of persoonsgegevens onjuist zijn en waarvan u wilt dat wij deze corrigeren, dan kunt u de onderstaande voorbeeldbrieven gebruiken:

U kunt ze opsturen naar het gemeentehuis, of afgeven bij het Klant Contact Centrum.

Voordat Gemeente Bergen (L) gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek contact met u op.

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Gemeente Bergen (L) kunt u een e-mail sturen.

Of stuur een verzoek aan: 

Gemeente Bergen (L)
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 140
5854 ZJ Bergen L.

 

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen