Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over Energielandgoed Wells Meer. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

VerduurSAMEN2030

Het project Energielandgoed Wells Meer is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen. Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

VerduurSAMEN2030 is een programma van Gemeente Bergen waar Energielandgoed Wells Meer onderdeel van uit maakt. VerduurSAMEN2030 heeft als ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Samen werken aan duurzaamheid staat centraal in VerduurSAMEN2030. 50% van de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn, wordt behaald door de realisatie van het Energielandgoed Wells Meer. Kleinschalige opwekking, zoals zonnepanelen op daken, draagt voor 30% bij aan de ambitie en energie besparen door bijvoorbeeld het isoleren van woningen en bedrijfspanden voor 20%.

Energieonafhankelijk betekent dat er binnen de gemeente altijd voldoende eigen opgewekte energie aanwezig is in alle weersomstandigheden. Met eigen opgewekte energie bedoelen we energie van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente. Het gaat dan om de energiebehoefte van zowel alle bedrijven als alle inwoners.

Fossiele brandstoffen raken op en moeten worden vervangen door duurzame bronnen. Dit vraagt om een energietransitie en Gemeente Bergen heeft wil met haar programma VerduurSAMEN2030 hier haar steentje bijdragen. We willen niet alleen energieonafhankelijk worden omdat het verlangd wordt, maar ook omdat we de voordelen hiervan zien voor de gemeenschap op het gebied van werkgelegenheid en besteedbaar inkomen, milieu en gezondheid en onafhankelijkheid. Uiteindelijk zal iedereen hiervan profiteren.

Bergen wil als eerste gemeente van provincie Limburg energienonafhankelijk worden. Het totale verbruik van de gemeente Bergen is 1,74 petajoule. Naast het beperken van energieverbruik is ook het opwekken van duurzame energie nodig. Dit met als doel dat gemeente Bergen uiterlijk in 2030 energieonafhankelijk is. Hiervan wordt 50% opgewekt met de realisatie van het Energielandgoed Wells Meer, 20% met besparing van energieverbruik en 30% met kleinschalige opwekking en innovaties. Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed Wells Meer doet zich een unieke kans voor om in één keer 0,87 petajoule op te wekken. Dit kan een enorme versnelling brengen in het realiseren van de energieambities van de gemeente.

Het opwekken van duurzame energie is niet alleen hard nodig maar heeft ook veel voordelen voor onze inwoners, namelijk op het gebied van werkgelegenheid en besteedbaar inkomen, milieu en gezondheid en onafhankelijkheid.

Om in 2030 als gemeente energieonafhankelijk te zijn, is het niet alleen nodig om energie op te wekken, maar moeten we met zijn allen ook energie besparen. Onze doestelling wordt voor 20% bereikt door energiebesparing, zoals het isoleren van woningen. 30% van onze doelstelling wordt behaald door kleinschalige energieopwekking, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken. De ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer zorgt voor 50% van onze ambitie.

Om onze doelstelling te behalen, is het van belang om energie te besparen én energie op kleine en grote schaal op te wekken. Energie kan op kleine schaal worden opgewekt door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken. Er is alleen te weinig dakoppervlakte beschikbaar in onze gemeente om genoeg energie op te wekken om onze doelstelling te behalen. Energieopwekking op grote schaal is hard nodig. 50% van onze doelstelling wordt behaald door de realisatie van Energielandgoed Wells Meer.

Kerncentrales en steenkolencentrales produceren nu nog goedkoper elektriciteit dan zonnepanelen, windturbines of biomassa. Opgewekte duurzame energie kan daardoor op dit moment nog niet concurreren met fossiele/grijze energie. Het Rijk stimuleert opwekking van duurzame energie met de zogenaamde SDE+ (subsidie duurzame energie) regeling, waardoor het opwekken van duurzame energie financieel gelijkwaardig wordt aan niet duurzaam opgewekte energie.

Energielandgoed Wells Meer

In een Energielandgoed wordt op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines en eventueel een biovergister. Het betreft een toegankelijk landschap waar ook ruimte is voor recreatie. Denk aan bijvoorbeeld een uitkijkpunt, fiets- en wandelroutes. Aanvullend kan het landschap voor educatie en innovatie worden benut. Denk hierbij aan bijvoorbeeld informatieve rondleidingen door het gebied en ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie.

Initiatiefnemer is de Gemeente Bergen. Dit vanuit de gestelde energievisie om in 2030 een energieonafhankelijke gemeente te zijn. Echter, wil dit niet zeggen dat de gemeente het project ook gaat ontwikkelen. In het vervolgproces wordt bekeken welke partijen, zoals de Provincie Limburg, nodig zijn om te komen tot de ontwikkeling van het Energielandgoed.

De weg naar de realisatie van Energielandgoed Wells Meer bestaat uit zes fases. Aan het eind van elke fase besluit de gemeenteraad of het project verder gaat. Inmiddels hebben we fase 0 (de voorverkenning), 1 (de verkenningsfase) en 2 (de ontwerpfase) afgerond. In fase 3 (de planfase) wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Bekijk hier de volledige procedure van de realisatie van het Energielandgoed.

Inmiddels hebben we fase 0 (de voorverkenning), 1 (de verkenningsfase) en 2 (de ontwerpfase) afgerond. In fase 3 (de planfase) wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Samen werken we toe naar fase 5 (de bouwfase) van Energielandgoed Wells Meer in 2022. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Het masterplan is het eindproduct van fase 2, de ontwerpfase, waarin op hoofdlijnen het ontwerp voor het Energielandgoed is bepaald. Het geeft een eerste ruimtelijke uitwerking van de bouwstenen die meegegeven zijn door de gemeenteraad. Energielandgoed Wells Meer wordt meer dan alleen een productielocatie voor duurzame energie. Mede dankzij de omvang van het Wells Meer ontstaat er een Energielandgoed dat naast de energieproductie ook andere functies kan herbergen. We ontwikkelen een landgoed dat door meervoudig ruimtegebruik meerwaarde biedt voor educatie, recreatie en natuur. Een landgoed waar alle inwoners van de gemeente en daarbuiten welkom zijn om te recreëren, te leren en geïnspireerd te raken.

Wij informeren de omgeving via onze website, de Energielandgoed Wells Meer nieuwsbrief, Facebook pagina van VerduurSAMEN2030 en Energieupdate in de Maasduinen Courant. Daarnaast organiseren we een aantal keer per jaar een informatieavond en kunt u voor vragen en ideeën terecht in het Energiehuis Bergen (L). Het Energiehuis is open op afspraak en er zijn inloopmomenten.

Ja, Energielandgoed Wells Meer is van, voor en door de inwoners van de gemeente Bergen. Ook de inwoners dienen te profiteren van opgedane kennis, het nieuw ingerichte landschap dat ook (gedeeltelijk) geschikt is voor recreatie en de energieopbrengsten. Participatie in het project kan tevens een financieel voordeel opleveren. Waar mogelijk worden opbrengsten gedeeltelijk ingezet voor projecten ten gunste van de Bergense samenleving.  De betrokkenheid bij dit project en de wijze waarop de inwoners, bedrijven en instellingen kunnen participeren worden vastgelegd in een nader op te stellen participatieplan. Meer weten over participatie?

Energielandgoed Wells Meer gaat gebruik maken van meerdere bronnen om energie op te wekken, zoals windturbines, zonnevelden en eventueel een biovergister. Er wordt op het moment onderzoek gedaan naar de beste combinatie van bronnen, het kan uiteindelijk zijn dat een energievorm niet rendabel is of dat er andere energievormen landen in het gebied.

De technieken voor het opslaan van energie zijn volop in ontwikkeling. De opties zijn verkend in de technische en organisatorische verkenning. Voor de economische haalbaarheid is het van belang dat opslag wordt gerealiseerd in combinatie met energieopwekking en/of –verbruik. De haalbaarheid zal naar verwachting verbeteren als de verschillen in de energieprijzen gedurende de dag toenemen. We reserveren nu ruimte voor opslag in het Energielandgoed, zodat we de kansen voor opslag in de toekomst kunnen benutten.

Voor een Energielandgoed van deze omvang is een directe aansluiting op het hoogspanningsnet nodig. De gemeente is met Enexis en TenneT in gesprek over het tijdig realiseren van deze aansluiting. Op 9 september hebben de Gemeente Bergen, Enexis en TenneT een intentieovereenkomst getekend waarin de partijen vastleggen de benodigde energie-infrastructuur voor het Energielandgoed Wells Meer tijdig aan te leggen en in werking te stellen.

De energietransitie is volop in beweging. Nieuwe en verbeterde technieken dienen zich voortdurend aan. We gaan uit van de huidige technieken en de kennis waar we nu over beschikken. Daarom is de ruggengraat van het Energielandgoed zon en wind.  Het Energielandgoed is geen statisch gebied, maar wordt ingericht zodat het kan meebewegen met de technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Over 15 jaar kan het Energielandgoed er dus anders uitzien dan we nu voorzien. We blijven de technische ontwikkelingen volgen. Als we als gemeente het beheer van het Energielandgoed op ons nemen, zijn we staat goed te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Het masterplan geeft een eerste ruimtelijke uitwerking van de bouwstenen die meegegeven zijn door de gemeenteraad. Energielandgoed Wells Meer wordt meer dan alleen een productielocatie voor duurzame energie. Mede dankzij de omvang van het Wells Meer ontstaat er een Energielandgoed dat naast de energieproductie ook andere functies kan herbergen. We ontwikkelen een landgoed dat door meervoudig ruimtegebruik meerwaarde biedt voor educatie, recreatie en natuur. De Energieboulevard is de hoofdas van het Energielandgoed. De Energieboulevard bestaat uit een strip centrale functies, zoals het bezoekerscentrum, het innovatiecentrum, ruimte voor parkeren, testvelden, en energiegerelateerde voorzieningen.

In Nederland is er geen energielandgoed van een vergelijkbare grootte aanwezig. Een vergelijkbaar project is er wel in Saerbeck in Duitsland. Gemeente Bergen is met dit project in contact om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Uitgaande van de haalbaarheidsverkenning is de locatie Wells Meer, met een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, uitstekend geschikt voor nieuwe ontwikkelingen. Het gebied ligt tussen het Nationaal Park De Maasduinen en de Duitse grens en biedt door zijn openheid en grootschaligheid veel mogelijkheden. Door energieopwekking in dit gebied te concentreren, kan er een kwaliteitsimpuls in het gebied worden gerealiseerd. De ontwikkeling van een grootschalig Energielandgoed kan een enorme versnelling brengen in de energieambities van Gemeente Bergen. Daarbij zijn de meeste gronden reeds in handen van de overheid, Gemeente Bergen en Provincie Limburg. 

Windturbines, zonnepanelen en andere objecten hebben invloed op natuur en dieren. Daar wordt rekening mee gehouden. De flora- en faunawetgeving stelt daar ook voorwaarden aan. Om de gevolgen voor natuur en dieren in beeld te brengen, worden onderzoeken uitgevoerd. Samen met de structuurvisie is een milieueffectrapport opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor de inrichting van het Energielandgoed zijn bepaald. Hierin is onder andere de randvoorwaarde opgenomen dat de ontwikkeling niet plaats mag vinden in Natura 2000-gebied en provinciaal beschermde gebieden. Daarmee wordt effect op natuur en dieren geminimaliseerd. In fase 3 wordt een bestemmingsplan voor het Energielandgoed opgesteld. Bij dit bestemmingsplan komt ook weer milieueffectrapport waarin de milieueffecten in beeld worden gebracht.

Het Energielandgoed moet zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de inwoners. Locatie Wells Meer is hierin de meest geschikte locatie, omdat het op ruimte afstand van de woonkernen ligt en voldoende ruimte heeft om in het ontwerp hinder te minimaliseren. Om de gevolgen voor omwonenden in beeld te brengen worden onderzoeken uitgevoerd. Samen met de structuurvisie is een eerste milieueffectrapport opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor de inrichting van het Energielandgoed zijn bepaald. Het zijn randvoorwaarden over bijvoorbeeld de minimale afstand tussen woningen en windturbines en het voorkomen van grootschalige bomenkap. In fase 3 wordt een bestemmingsplan voor het Energielandgoed opgesteld. Bij dit bestemmingsplan komt ook weer milieueffectrapport waarin de milieueffecten in beeld worden gebracht.

Ja, er gaat landbouwgrond verloren. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de locatie Wells Meer uitstekend geschikt is voor een grootschalig Energielandgoed. Door de grootschalige opwekking op één locatie te concentreren, kunnen andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park De Maasduinen, bespaard blijven. De grondoppervlakte in het Energielandgoed wordt zoveel mogelijk voor meer dan één doel gebruikt. Streven is dat er zo min mogelijk landbouwgronden verloren gaan.

We zien kansen voor innovatie wat een positieve impuls zal geven aan het gebied en de regio. Hierbij denken we aan kansen in de agrofoodbusiness en voor innovatieve ondernemers. Het Energielandgoed Wells Meer biedt ook vele kansen voor inwoners, bedrijven en instellingen uit het gebied Tuindorp zelf. Een uniek project waarbij participatie centraal staat, samen met inwoners, bedrijven en instellingen, van en voor de samenleving, is hierbij de kerngedachte. 

Windturbines zijn van doorgaans gemaakt van staal, dat bestendig is tegen alle weersomstandigheden. De turbines zijn voorzien van een voorziening die er voor zorgt dat bij te hoge windsnelheden het draaien van de bladen automatisch stopt. De zonnepanelen zijn zo gemaakt dat ze sterke windvlagen kunnen opvangen en ze beschikken over een speciale coating die ze bestendig maakt tegen hagelbuien. 

Die kans is er. Een project van deze omvang doorloopt een langdurig traject. Gedurende het vervolgproces kunnen er omstandigheden naar boven komen die leiden tot een project dat niet haalbaar is. Dit kan te maken hebben met onoverbrugbare belemmeringen uit de omgeving (ruimtelijk, milieu, impact, ed.), financiële belemmeringen (bv geen SDE+ (subsidie duurzame energie) of procedurele belemmeringen.

Dat is afhankelijk van waar u woont en wat u onder hinder verstaat. In het gebied tussen de Duitse grens, de Wezerweg, Nationaal Park De Maasduinen en de Kevelaersedijk wordt het Energielandgoed gerealiseerd. Onze ambitie is om in 2022 te starten met de bouw van Energielandgoed Wells Meer. De bouw zal enkele jaren duren. Omwonenden worden hierbij betrokken met als doel de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Nee, dat verwachten we niet. In de komende maanden zullen Enexis en TenneT het kabeltracé ontwerpen, waarbij het uitgangspunt is dat de aansluiting op het hoogspanningsnet volledig onder de grond komt te liggen.

Mogelijk daalt een klein aantal huizen in de omgeving van het Energielandgoed in waarde. Eigenaren van woningen waarvoor dat het geval kan zijn, kunnen middels een planschadeverzoek deze schade (mits aantoonbaar door een onafhankelijke taxatie) vergoed krijgen.

De totale investering voor het gehele project wordt geschat op circa € 200 miljoen. Uit gesprekken met BNG Bank blijkt dat circa € 30 miljoen eigen vermogen nodig is. De resterende 85 tot 90% kan worden gefinancierd met vreemd vermogen (projectfinanciering). Eigen vermogen bestaat uit eigen geïnvesteerd geld dat naast geld van de Gemeente Bergen zelf ook van inwoners of buurtgemeenten kan zijn.

Gemeente Bergen heeft tot op heden € 3 miljoen geïnvesteerd in voorbereidingskosten. Gemeente Bergen kan ervoor kiezen om een aanvullende investering in het eigen vermogen te doen. Hier is echter nog geen besluit over genomen. De gemeenteraad beslist hierover.

Als alles volgens plan verloopt, gaat Gemeente Bergen geld aan het project verdienen. Dit geld zal (gedeeltelijk) ten goede komen aan de inwoners van de gemeente. Energielandgoed Wells Meer is van en voor de inwoners van de gemeente Bergen. De inwoners dienen te profiteren van de energieopbrengsten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden te bedenken, bijvoorbeeld direct doordat inwoners zelf kunnen investeren of via opbrengsten die worden opgenomen in de gemeentebegroting en zo indirect weer terugkomen bij de inwoners.

Er is een kans dat het Energielandgoed niet doorgaat. In dat geval heeft Bergen tot en met fase 3 (de planfase) €3 miljoen in het project geïnvesteerd. Dit bedrag gaat dan verloren. Gemeente Bergen kan deze lasten dragen. 

Jaarsom globale straling 218Voor de efficiëntie van zonnepanelen is de zoninstraling relevant (niet het aantal zonne-uren), want dat bepaalt de hoeveelheid energie die op een locatie binnenvalt. Dit wordt gemeten in kJ/cm². De afbeelding laat de zoninstraling in Nederland in 2018 zien. De zoninstraling in de omgeving van Bergen is ongeveer 2,5% lager  dan in Vlissingen. Dit is een verwaarloosbaar klein effect op de opwekpotentie van zonnepanelen in Bergen en heeft geen impact op de financiële haalbaarheid.

Windsnelheid per gemeente SDE+ december 2017Voor windenergie geldt dat dezelfde windmolen significant méér energie zal opwekken langs de kust (of in zee) dan op land. Dit betekent niet dat wind op land een slecht idee is. Voor een windturbine is het vooral belangrijk dat deze ‘blijft draaien’. Zolang de windturbine draait, produceert deze elektriciteit. De meeste turbines draaien vanaf een constante windsnelheid van 3,5 m/s. Het plaatje laat zien dat de windsnelheid in Bergen (op 100 meter hoogte) gemiddeld iets lager is dan 7,0 m/s. De windsnelheid wordt groter, naarmate je hoger gaat. Zo kun je bijvoorbeeld stellen dat een nieuwe, hogere windmolen in Bergen alsnog meer stroom opwekt dan een bestaande, lagere windmolen in Zeeland.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen