Meedenken en meedoen

Gemeente Bergen werkt al een aantal jaar aan de realisatie van het Energielandgoed. De afgelopen jaren hebben we zoveel mogelijk ideeën voor het Energielandgoed proberen op te halen in de omgeving. Op basis hiervan is het ontwerp voor het Energielandgoed op hoofdlijnen bepaald. De omgeving is betrokken bij de invulling van dit ontwerp. Stap voor stap komen we steeds dichter bij de daadwerkelijke realisatie van het Energielandgoed. Naast meedenken vinden we het ook belangrijk dat inwoners mee kunnen doen door financieel deel te nemen in het Energielandgoed waardoor ze direct kunnen profiteren van de opbrengsten.

Meedenken

We willen inwoners zo veel als mogelijk betrekken bij Energielandgoed Wells Meer. Energielandgoed Wells Meer is van en voor de Bergense inwoner. Het projectteam van Energielandgoed Wells Meer organiseert inloopavonden en bijeenkomsten om naar inwoners te luisteren, informatie op te halen, inwoners te informeren en hun vragen te beantwoorden. Elke fase kijken we opnieuw hoe we inwoners het beste kunnen betrekken. In het begin van het project hebben we een meedenkgroep opgericht. Deze meedenkgroep bestond uit inwoners die mee wilden denken over de invulling van het Energielandgoed. 

Een klankbordgroep en expertgroep hebben ook in het begin meegedacht over de invulling van het Energielandgoed. De klankbordgroep bestond uit meerdere belangenorganisaties. Op deze manier konden we de belangen van verschillende partijen meenemen in onze plannen. De expertgroep bestond uit verschillende specialisten met kennis over onder andere: duurzame energie, techniek, gezondheid, participatie en gebiedsontwikkelingen. Zij hebben concrete kennis ingebracht die we nodig hadden bij de ontwikkeling van het Energielandgoed. De kennis en inzichten van de experts en belangenorganisaties hebben een plek gekregen in de werkateliers en themabijeenkomsten die we hebben georganiseerd voor het inrichtingsplan van het Energielandgoed. Bij deze verschillende werkateliers waren ook experts zoals ecologen, hydrologen en verkeersdeskundigen aanwezig, ook hun input wordt meegenomen in de inrichting van het landgoed. Het ontwerp is op hoofdlijnen bepaald in het masterplan en dit wordt nu concreet uitgewerkt in een Werkdocument inrichtingsplan. 

Met direct omwonenden hebben één-op-één gesprekken plaatsgevonden, waarbij zij aan de hand van 3D animatie het ontwerp hebben kunnen bekijken en hun opmerkingen hebben kunnen doorgeven. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn afspraken over hun inpassing vastgelegd. 

Meedoen

Inwoners moeten financieel kunnen profiteren van het Energielandgoed. Dit doen we door de opbrengsten van het Energielandgoed waar mogelijk in te zetten voor projecten ten gunste van de Bergense samenleving. Daarnaast wordt het voor inwoners mogelijk om deel te nemen in het Energielandgoed. Het is de bedoeling dat inwoners in de bv kunnen participeren. Dit betekent dat participanten financieel bijdragen aan het Energielandgoed en hier op termijn ook rendement uit halen. Inwoners profiteren dus direct van de winst van het Energielandgoed. Het idee nu is dat inwoners samen voor 50% kunnen participeren. Het Energielandgoed wordt op deze manier gedeeltelijk ‘eigendom’ van de inwoners. Lusten en lasten worden op deze manier gedeeld met de gemeenschap. Hierdoor wordt het Energielandgoed echt van en voor Bergen. Hoe we dit precies gaan organiseren, werken we de komende periode nog verder uit in een financieel participatieplan. Vanuit de gemeente wordt er in ieder geval een informatie- en wervingscampagne opzet om inwoners en bedrijven maximaal in de gelegenheid te stellen om deel te nemen in het Energielandgoed.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen