Denk mee over waar we duurzame elektriciteit moeten opwekken in Noord- en Midden Limburg

Datum: 12-11-2020

Dertig zogenoemde RES-regio’s in Nederland onderzoeken waar op grote schaal duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en hoe Nederland stap voor stap van het aardgas af kan. Gemeente Bergen vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en  Midden Limburg. Als regio vragen wij nu aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om mee te denken over waar in Noord- en Midden Limburg duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Gemeente Bergen wordt op voorhand uitgesloten in deze zoektocht. In de totstandkoming van het Energielandgoed Wells Meer zijn namelijk alle locaties in gemeente Bergen al onderzocht en is besloten om uitsluitend het gebied Wells Meer te benutten voor grootschalige opwek. Hierdoor kunnen andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park De Maasduinen, in ieder geval tot 2030 bespaard blijven. Inwoners van Gemeente Bergen krijgen nu wel de kans om mee te denken over hoe en waar in Noord- en Midden Limburg er nog meer duurzame elektriciteit opgewekt kan worden.

 

Regionaal ten opzichte van lokaal

Iedere RES-regio maakt een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin leggen ze onder andere vast hoeveel elektriciteit ze in 2030 duurzaam willen opwekken. In onze regio hebben we de ambitie om in 2030 1,2 TWh (terawattuur) op te wekken. Voor die 1,2 TWh zijn ongeveer 70 windturbines (van 5-6 megawatt) of ongeveer 1.600 hectare (circa 2.000 voetbalvelden) aan zonnepanelen nodig. Er zijn al een aantal projecten gerealiseerd in onze regio en een aantal nieuwe projecten staan al in de planning. Energielandgoed Wells Meer is een van deze projecten en draagt voor 20% bij aan de ambitie om in 2030 1,2 TWh op te wekken. Voor 0,2 TWh moeten nog projecten worden gezocht. En ook na 2030 groeit de vraag naar duurzame elektriciteit door. De regio wil de zoekgebieden voor die 0,2 TWh en voor de opgave die na 2030 volgt concreter maken en vraagt de inbreng van alle inwoners in de regio hiervoor. Naast de gebiedsverkenningen en projecten die al lopen in de verschillende gemeenten en waar inwoners al bij betrokken worden, gaat Noord- en Midden Limburg nu op regionale schaal zoekgebieden in beeld brengen voor de nieuwe projecten die nodig zijn. Gemeente Bergen wordt tot 2030 hierin uitgesloten, omdat we voorafgaande aan de besluitvorming over het Energielandgoed Wells Meer en Omgevingsvisie Bergen al alle mogelijkheden in onze gemeente hebben verkend. Er is in 2018 een structuurvisie met bijbehorende MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld en momenteel ligt het bestemmingsplan met de bijbehorende MER ter inzage. Beide MER-trajecten zijn beoordeeld door de Commissie m.e.r.

 

Denk mee over duurzame opwek in de regio

In Gemeente Bergen zullen voor 2030 geen nieuwe locaties voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit worden aangewezen. Toch willen we de inwoners van Gemeente Bergen de kans geven om mee te denken over mogelijke andere gebieden in de regio Noord- en Midden Limburg. De regio gaat de mogelijke effecten van de keuzes die voorliggen in beeld brengen. Een van die keuzes is: gaan we windmolens en zonnepanelen zo dicht mogelijk bij elkaar ontwikkelen of juist verspreiden? Beide opties hebben voor- en nadelen. De regio gaat hiervoor dezelfde stappen volgen als bij een Milieu Effect Rapportage (MER)*. In het proces van een MER zijn er namelijk verschillende momenten waar inwoners om inbreng worden gevraagd. Milieueffecten in de breedste zin van het woord worden tijdens een MER in beeld gebracht, bijvoorbeeld: gezondheid, leefbaarheid, verkeer, natuur, geluid en landschap maar ook de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet en de feitelijke duurzame energie opbrengst.

 

Samen keuzes maken

Er zijn verschillende momenten waarop we de inwoners van onze regio om inbreng gaan vragen. Eerst wordt er bepaald welke effecten onderzocht worden en tot welk detailniveau. Dit wordt vastgelegd in een NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Deze NRD wordt 19 november gepubliceerd op onze website. Iedereen kan hier tot en met 16 december een reactie op geven. Deze reacties worden gebruikt om de NRD aan te scherpen. De volgende stap is de daadwerkelijke effecten in beeld brengen en deze samen met inwoners bekijken en bespreken. Hiervoor worden één of meerdere interactieve sessies georganiseerd. Alle inbreng wordt meegegeven aan de bestuurders in de regio. Zij moeten uiteindelijk een keuze maken over hoe de regio grootschalige elektriciteit gaat opwekken en welke gebieden hiervoor kansrijk zijn.

 

*RES Noord- en Midden Limburg gaat de systematiek van een MER-procedure toepassen en op hoofdlijnen dezelfde stappen volgen. Er wordt geen formele MER-procedure opgezet.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Denk mee over waar we duurzame elektriciteit moeten opwekken in Noord- en Midden Limburg

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen