Vaststelling bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer in februari 2021

Datum: 03-09-2020

Voor het Energielandgoed Wells Meer hebben we er altijd naar gestreefd om in 2021 een SDE++ subsidieaanvraag in te dienen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bood eerder jaarlijks twee openstellingsrondes aan om deze subsidieaanvraag in te dienen, namelijk in het voorjaar en najaar. We zijn er in onze planning van uitgegaan de subsidie in het voorjaar aan te vragen. Inmiddels is er meer duidelijk geworden over de indieningstermijn in 2021. Er wordt uitgegaan van één openstellingsronde, die plaatsvindt kort na de zomer. Hiermee krijgen we meer ruimte voor het klaarmaken van de stukken die nodig zijn voor de indiening. Dit betekent dat er binnen de projectplanning van het Energielandgoed een verschuiving plaatsvindt. De overall planning verandert echter niet. We gaan er nog steeds van uit dat we in 2022 kunnen starten met de bouw.

 

Indieningstermijn SDE++-subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt de indieningstermijnen voor de SDE jaarlijks vast. Elk najaar maakt de RVO bekend wanneer initiatiefnemers de aanvragen voor het volgende jaar kunnen indienen. Om geen risico te lopen zijn we voor de planning uitgegaan van één indieningstermijn in het voorjaar (een voorjaarsronde). Met de geplande behandeling van de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning in december 2020 zouden we ruim op tijd zijn voor de voorjaarsronde. Nu is bekend geworden dat de openstellingsronde later in het jaar plaatsvindt.

 

Fase 3: Planfase

 

Vaststelling bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer

Het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en het verlenen van de omgevingsvergunningen wordt van december 2020 verplaatst naar februari 2021.

 

Het schuiven binnen de planning heeft een aantal voordelen:

  • We creëren extra tijd in de planning voor de beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het voorontwerp en de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en waar nodig of wenselijk verwerking ervan in het definitieve bestemmingsplan.
  • Er ontstaat ruimte om voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan de commissie m.e.r. om advies te vragen. Hun advies is daarmee beschikbaar in de zienswijzeperiode.
  • We creëren extra ruimte voor dialoog met direct omwonenden.

 

Zienswijzeperiode ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen

We verwachten dat de zienswijzeperiode op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen in oktober zal starten. We gaan inwoners via diverse middelen en kanalen informeren over de inhoud van en het proces rondom het bestemmingsplan en de vergunningen. We streven naar het organiseren van een informatiebijeenkomst, mits de geldende coronamaatregelen dit toelaten. We gaan hoe dan ook, net zoals bij het voorontwerpbestemmingsplan, extra middelen inzetten om inwoners goed te informeren en bieden aanvullende mogelijkheden aan om een zienswijze in te dienen.

 

Overall planning verandert niet

Er vindt uitsluitend een verschuiving binnen de projectplanning van het Energielandgoed plaats. Hiermee verandert de overall planning niet. We gaan er nog steeds van uit dat we in 2022 kunnen starten met de bouw.

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Vaststelling bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer in februari 2021

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen