Status-update fase 2: Het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Datum: 29-03-2019

In de ontwerpfase van het Energielandgoed Wells Meer gaan we bepalen hoe het Energielandgoed eruit komt te zien. Er worden verschillende modellen ontworpen die we in een interactief proces goed tegen elkaar af gaan wegen. Dat wil zeggen dat we samen met alle betrokkenen, waaronder de inwoners, een keuze maken voor het definitieve ontwerp van het Energielandgoed. De verschillende ontwerpen bevatten onder andere informatie over welke energiebronnen te gebruiken, of er plek is voor recreatie en hoe het geheel landschappelijk ingepast kan worden. Om te zorgen dat een goede afweging kan worden gemaakt is het belangrijk om de verwachte milieueffecten van de verschillende modellen inzichtelijk te maken. Deze effecten worden in een milieueffectenrapportage (MER) in kaart gebracht. De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie wordt opgesteld door het onafhankelijke adviesbureau Pondera Consult.

Wat is een NRD?

Zoals de naam al zegt, bepaalt deze notitie de reikwijdte (welke milieueffecten gaan we onderzoeken) en het detailniveau (en hoe gedetailleerd gaan we die onderzoeken) van de milieueffectenrapportage. De NRD geeft dus aan wat er precies onderzocht wordt in de MER. In fase 1, de verkenningsfase,  zijn de globale milieueffecten al beoordeeld voor de Structuurvisie Energielandgoed Wells Meer in de vorm van een MER. Hier hebben we destijds  ook een NRD voor opgesteld. In huidige fase, fase 2 oftewel de ontwerpfase, gaan we het MER verder aanvullen en treden we meer in detail om een volledig inzicht te krijgen van de milieueffecten, zodat het milieubelang een volwaardige rol kan spelen in de afweging.

Ontwerpmodellen

Een extern ontwerpbureau heeft drie ontwerpen voor het Energielandgoed ontwikkeld: een model gericht op productie, een model gericht op landschappelijke inpassing en een model gericht op innovatie. Deze drie modellen worden in de NRD opgenomen zodat alle belanghebbenden de mogelijkheid krijgen hier op te reageren. In de NRD voegen we ook een beoordelingskader toe  waarop we de modellen gaan beoordelen. Dit kan nog worden aangepast, onder andere door uw input. Met behulp van het beoordelingskader kunnen we een goede score geven aan de milieueffecten en uiteindelijk kunnen we een goede afweging maken tussen de modellen. Belangrijke aandachtspunten in het beoordelingskader zijn:

  • Landschap
  • Wonen en hinder (slagschaduw en geluid)
  • Veiligheid
  • Natuur
  • Water (kwaliteit)

Het proces

Van 4 april tot en met 1 mei ligt de concept NRD ter inzage, zodat alle belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen voor deze notitie. U kunt de concept NRD hier digitaal inzien. Deze zienswijze mag alles bevatten, maar specifiek wil de gemeente graag reactie op de volgende vragen:

  • Welke onderzoeksthema’s mist u in de NRD of zou u specifieker onderzocht willen hebben?
  • Welke onderdelen (bouwstenen) uit de ontwerpmodellen spreken u het meeste aan en waarom?
  • Welke onderdelen (bouwstenen) uit de ontwerpmodellen spreken u het minst aan en waarom?

De adviezen worden meegenomen bij de vaststelling van de NRD en kunnen aanleiding geven tot aanpassing daarvan. Na vaststelling bevat de NRD, samen met de adviezen, de richtlijnen voor het op te stellen milieueffectrapport. Op dat moment zal de gemeente in gesprek gaan over de inhoud van het milieueffectenrapport door het organiseren van een of meer inloopbijeenkomsten.

Wilt u meer weten over de concept NRD of heeft u andere vragen over het Energielandgoed Wells Meer? Bezoek maandagavond 15 april tussen 19:30 en 21:30 de informatiemarkt in het gemeentehuis. Naast het informeren en delen van kennis organiseren we de informatiemarkt ook om een beter beeld te krijgen over wat er leeft. Wij horen graag uw mening, alle geluiden zijn welkom!

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Status-update fase 2: Het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen