Start ontwikkelfase Energielandgoed Wells Meer

Datum: 31-05-2021

Dinsdag 9 februari jl. stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed, inclusief de voorgestelde wijzigingen, vast. Daarnaast zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend. Hiermee is fase 3 afgerond en kan er gestart worden met fase 4: de ontwikkelfase. Als onderdeel van fase 4 staan dit jaar onder meer de investering van de regiogemeenten, de oprichting van de BV, de voorbereidingen voor de netaansluiting en marktconsultatie, de aanvraag van de resterende vergunningen voor het zonnepark en innovatieboulevard, de windmeetcampagne en de aanvraag van de SDE++-subsidie op de planning.

Bekijk hier het overzicht van alle verschillende fases van het Energielandgoed.

 

Status bestemmingsplan en vergunningen

Door de toepassing van de coördinatieregeling liepen de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningen tegelijkertijd. Er zijn diverse inspraakmomenten in fase 3 georganiseerd waarin inwoners, organisaties en andere belanghebbenden konden reageren op het bestemmingsplan en de vergunningen. Op 9 februari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed Wells Meer vastgesteld. Vervolgens zijn ook de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend en de watervergunning. Op 17 maart  zijn de vastgestelde documenten gepubliceerd en van 18 maart tot en met 28 april hadden belanghebbenden de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het bestemmingsplan en de vergunningen zijn daardoor nog niet onherroepelijk. Dit is pas het geval na definitieve uitspraken van de Raad van State in het geval van ingediende beroepen.

Fase 4: ontwikkelfase

Fase 4 staat in het teken van de voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie van het Energielandgoed. De activiteiten die plaatsvinden in de verschillende sporen van fase 4 moeten leiden tot de bouw van het Energielandgoed in fase 5: de bouwfase. De bouw van het Energielandgoed zal gefaseerd zijn, waarbij de start in 2022 plaatsvindt. Door de gefaseerde bouw van het Energielandgoed lopen fase 4 en 5 gedeeltelijk samen. Onderstaand geven we een doorkijk van de mijlpalen van fase 4 in 2021.

Investering regiogemeenten

De gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar hebben hun interesse uitgesproken om mee te investeren in het Energielandgoed. Er is met de verschillende gemeenten een intentieovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt naar verwachting in juni ondertekend. We streven ernaar dat 50% van het beoogde eigen vermogen gefinancierd wordt door Gemeente Bergen en de drie buurgemeenten. Hierdoor is de andere 50% beschikbaar voor de inwoners van gemeente Bergen. Zij kunnen mee investeren en hierdoor ook meeprofiteren van de winst uit het Energielandgoed. Eind dit jaar gaan we aan de slag met het uitwerken van de investeringsconstructie voor inwoners.

BV

Er is besloten om voor de verdere ontwikkeling van het Energielandgoed een ontwikkel-bv op te richten. De bv wordt bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het werven van eigen- en vreemd vermogen, de subsidieaanvraag en de uiteindelijke ontwikkeling en beheer van het Energielandgoed.

Netaansluiting en marktconsultatie

Gemeente Bergen werkt samen met Gemeente Venray en netbeheerders TenneT en Enexis aan de aansluiting van het Energielandgoed op het elektriciteitsnetwerk. Dit jaar wordt het kabeltracé definitief bepaald voor de nieuw aan te leggen verbinding tussen Venray en Bergen. Dit betekent dat duidelijk wordt over welke percelen de ondergrondse netaansluiting van het hoofdstation in Venray naar het Energielandgoed precies gaat lopen. Daarnaast werken Enexis en TenneT momenteel de precieze planning uit voor de netaansluiting. De gefaseerde realisatie van het Energielandgoed zal aansluiten op deze planning. Om de mogelijkheden in kaart te brengen om de beschikbare netaansluiting optimaal te gebruiken, voeren we dit kwartaal een marktconsultatie uit. In deze consultatie vragen we marktpartijen om oplossingen aan te dragen die bijdragen aan  het zo snel mogelijk realiseren van de maximale capaciteit.  Denk hierbij aan gebruik van energieopslag of alternatieve wijzen van gebruik van de opgewekte elektriciteit.

Windmeetcampagne

Met een windmeetcampagne wordt de verwachte windopbrengst van het Energielandgoed gemeten. Daarmee kan de uiteindelijke opbrengst van de windmolens nauwkeurig worden bepaald.  Door middel van een windmeter wordt de windopbrengst voor een periode van één jaar gemeten. De windmeter meet met een laser real time op 10 verschillende hoogtes de windsnelheid. De windmeter is geplaatst in de buurt van de beoogde locaties van de windturbines. De gegevens uit de windmeetcampagne zijn nodig voor het verkrijgen van de SDE++-subsidie en de projectfinanciering .

SDE++-subsidie

Voor de realisatie van het Energielandgoed maakt Gemeente Bergen gebruik van de SDE++-subsidie. De SDE++-subsidie stimuleert initiatiefnemers om duurzame energie te produceren. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie. De subsidieronde van 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. In deze periode dient het Energielandgoed de subsidieaanvraag in en naar verwachting neemt RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) eind dit jaar een besluit over de verstrekking van de subsidie.

Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan werken we uit hoe we het Energielandgoed precies gaan inrichten. Het is een beeldend document waarin u ziet hoe het Energielandgoed wordt ingepast in de omgeving. Het inrichtingsplan dient als leidraad bij de verdere voorbereiding van de realisatie van het Energielandgoed. Naast het inrichtingsplan is er het inpassingsvoorstel voor de direct omwonenden van het Energielandgoed. Dit inpassingsvoorstel is, na goedkeuring van de direct omwonenden, op 9 maart 2021 vastgesteld door B&W. Dit jaar werken we het voorlopige ontwerp van het inrichtingsplan verder uit.

Communicatie

Van fase 0 tot en met fase 3 zijn er verschillende inspraakmomenten geweest waarop inwoners en andere belanghebbenden hun inspraakreactie  of zienswijze konden indienen. Vanaf nu richt het proces zich vooral op de voorbereidingen van de bouw en de daadwerkelijke bouw zelf van het Energielandgoed. Dit jaar vinden er geen inspraakmomenten plaats, maar zullen we u via diverse kanalen goed op de hoogte blijven houden van de voortgang van het Energielandgoed en de verschillende activiteiten.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Start ontwikkelfase Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen