College stemt in met Voorkeursmodel Energielandgoed Wells Meer

Datum: 27-09-2019

Op dinsdag 17 september heeft het College van burgemeester en wethouders ingestemd met het voorkeursmodel voor het Energielandgoed Wells Meer. In een raadsinformatiebrief informeert het College de gemeenteraad over de voortgang en ontwikkelingen binnen dit project. Het voorkeursmodel laat zien hoe het Energielandgoed op hoofdlijnen wordt ingericht. Eerder dit jaar zijn er drie onderzoeksmodellen ontwikkeld op basis van de bouwstenen die door de gemeenteraad in december 2018 zijn gegeven. Deze drie modellen zijn onderzocht, beoordeeld en besproken met diverse betrokkenen. Op basis hiervan is het voorkeursmodel samengesteld. In de commissie Ruimte en Economie van 2 oktober wordt het voorkeursmodel toegelicht met behulp van een presentatie. Op 21 oktober besluit de gemeenteraad over het organisatiemodel: de manier waarop Energielandgoed Wells Meer georganiseerd wordt (welke rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V.). Daarna worden de plannen verder uitgewerkt in een masterplan en businessplan die naar verwachting in december worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voorkeursmodel Energielandgoed Wells Meer

Totstandkoming voorkeursmodel

De drie onderzoeksmodellen zijn afgewogen met behulp van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse waarin de baten en de kosten van het Energielandgoed voor alle belanghebbenden inzichtelijk worden gemaakt. Ook is er gekeken naar de milieueffecten van de modellen. Daarnaast hebben er enkele inspraakmomenten plaatsgevonden in juni van dit jaar. We hebben een interactieve enquête uitgezet waarin mensen hun ideale Energielandgoed konden vormgeven. Binnen de kaders van de gemeenteraad kon men aangeven welke elementen wel of niet en in welke mate terug moeten keren in het Energielandgoed. Daarnaast hebben we als verdiepingsslag ook een werkatelier georganiseerd. Tijdens het werkatelier hebben we met verschillende geïnteresseerden, waaronder de leden van de meedenkgroep en de klankbordgroep, gekeken naar de optimale inrichting van het Energielandgoed en wat de gevolgen van deze keuzes zijn voor onder andere financiën, natuur en hinder. De wensen en suggesties die we hebben opgehaald tijdens deze inspraakmomenten en de resultaten van de onderzoeken hebben we meegenomen in het ontwerp van het voorkeursmodel.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
College stemt in met Voorkeursmodel Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen