Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Datum: 30-04-2020

Woensdag 29 april is het voorontwerpbestemmingsplan met bijhorend milieueffectrapport, dat voor Energielandgoed Wells Meer is opgesteld, gepubliceerd. Het voorontwerp ligt van 30 april tot en met 10 juni ter inzage. We hadden graag een informatiemarkt georganiseerd waar u het voorontwerpbestemmingsplan kon bekijken, vragen kon stellen en eventueel een inspraakreactie kon indienen. Vanwege de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. We zetten daarom extra in op andere mogelijkheden om er voor te zorgen dat u goed geïnformeerd wordt en de kans krijgt een reactie te geven.

 Waar kan ik het voorontwerpbestemmingsplan vinden?

  • De documenten voor het voorontwerpbestemmingsplan kunt u hier online inzien (Onder 'Fase 3: planfase' en dan het kopje 'Voorontwerpbestemmingsplan' .
  • Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen dient u voor het inzien van de stukken 24 uur van te voren een afspraak te maken via 0485-348 383.
  • Bent u niet in staat om naar het gemeentehuis te komen of het plan online te bekijken, neem dan telefonisch contact op. We zoeken vervolgens naar een passende oplossing.

 Wilt u meer informatie of een inspraakreactie indienen?

  • Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestemmingsplan. Zoals een video waarin wethouder Antoon Splinter, projectmanager Arno Derks en bestuurlijk projectleider Ellen Arts het proces en het bestemmingsplan op hoofdlijnen aan u uitleggen.
  • Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.
  • Een schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen via wellsmeer@bergen.nl of sturen naar Raadhuisstraat 2, 5854 ZJ Bergen (L).
  • Het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan op het gemeentehuis. U dient hier wel een afspraak voor te maken via 0485-348 383.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er in een gebied wel en niet mag. Het is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als inwoners en bedrijven.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. De toelichting

De toelichting is een inleidend stuk waarin we het gebied, het huidige bestemmingsplan en het ontwerp van het Energielandgoed op hoofdlijnen beschrijven. We geven in de toelichting ook aan met welk ander beleid we rekening moeten houden. Bijvoorbeeld vanuit de provincie, maar ook bestaand beleid binnen onze gemeente. Daarnaast beschrijven we met welke effecten op het milieu we rekening houden bij de wijziging van een bestemming. Effecten zoals slagschaduw en geluid. Deze effecten zijn uitgewerkt in het bijbehorende milieueffectenrapport (MER).

De bijlagen bij de toelichting vindt u hier.

  1. De verbeelding

De verbeelding is de bestemmingsplankaart. Door middel van kleuren ziet u wat de bestemming van een specifiek stuk grond is. Het grootste gedeelte van het gebied heeft de bestemming Energielandgoed. In het document waarin de regels staan, staat benoemd wat deze bestemming precies inhoudt. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld zonnevelden, windturbines en een bezoekerscentrum. Rondom het Energielandgoed zetten we sterk in op de ontwikkeling van natuur. De gronden aan de randen van het gebied hebben dan ook de bestemming natuur. Binnen een bestemming zijn er ook nog specifieke functies. U kunt dit zien door de afkortingen die worden benoemd in de kaart. Aan de onderkant van het gebied staat bijvoorbeeld de afkorting sb-zp. Hier wordt het ZonnePark ontwikkeld waarin zonnevelden gecombineerd worden met mogelijkheden voor recreatie. De vier ronde cirkels met daarin de afkorting wt, zijn de locaties voor de windturbines. Op basis van de wensen die we hebben opgehaald in de omgeving, hebben we gekozen voor een clusteropstelling (opstelling in een vierkant) van de windturbines in plaats van een lijnopstelling. Dit wijkt af van het in december vastgestelde masterplan.

  1. De regels

In de regels staat per bestemming concreet beschreven wat daar wel en niet mag. De tiphoogte van een windturbines mag bijvoorbeeld niet hoger dan 250 meter zijn. Zonnepanelen mogen, tenzij anders aangegeven op de kaart, maximaal 1,60 meter hoog zijn. En op de gebieden, die als bestemming natuur hebben, mogen bijvoorbeeld geen gebouwen staan.

De bijlagen bij de regels vindt u hier.

Fases bestemmingsplan

Een bestemmingsplan werken we uit in drie stappen. Hier vindt u de planning voor de huidige fase (fase 3: planfase) van het Energielandgoed waarin deze drie stappen van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het voorontwerp dat nu ter inzage ligt, werken we uit tot het ontwerpbestemmingsplan. Hierin nemen we alle inspraakreacties en de terugkoppeling van de commissie m.e.r., die de milieueffecten beoordeeld, zo veel als mogelijk mee. Formeel hoeven we het voorontwerp niet ter inspraak aan te bieden. Maar op basis van de gemeentelijke inspraakverordening en gezien de omvang en impact van het project kiezen we hier bewust wel voor. We willen onze inwoners zo goed mogelijk betrekken. In september organiseren we, volgens de formele procedure, een bijeenkomst om u te informeren over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dan ook een zienswijze indienen. We werken het ontwerp vervolgens uit tot het definitief bestemmingsplan dat we in december ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn (Raad van State) van 6 weken in werking.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen