Start fase 2 Energielandgoed Wells Meer: wat houdt fase 2 precies in?

Datum: 30-01-2019

18 december 2018 heeft de raad de structuurvisie en het bijbehorende MER (Milieueffectenrapport) definitief vastgesteld en besloten dat de gemeente kan starten met fase 2. Wat houdt fase 2 precies in? Fase 2 is de ontwerpfase. In deze fase wordt in samenwerking met alle belanghebbenden de daadwerkelijke vormgeving van het Energielandgoed verder uitgewerkt, zowel het ruimtelijke ontwerp als de bedrijfsvoering. De omgeving wordt nauw betrokken hierbij om tot een gedegen en gedragen ontwerp te komen. Hoe komt het Energielandgoed er precies uit te zien?

Modellenstudie

Een extern ontwerpbureau gaat meerdere modellen/ontwerpen voor het Energielandgoed ontwikkelen. De verschillende modellen worden door alle belanghebbenden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Zowel ruimtelijk als financieel moet het passen en haalbaar zijn. De landschappelijke inpassing van het Energielandgoed is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Uit de verschillende modellen wordt een keuze gemaakt voor één voorkeursmodel dat het beste aansluit bij de behoeften en wensen van de gemeente, maar ook de omgeving.

Op dit moment hebben we een opdracht uitstaan voor een ontwerpbureau die de verschillende modellen gaan ontwikkelen. We vragen meerdere bureaus hun visie te presenteren en op basis hiervan kiezen wij het meest geschikte bureau. Belangrijke beoordelingscriteria hierbij zijn de mate waarin het bureau rekening heeft gehouden met de landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden voor de omgeving.

Verdere onderzoeken

In fase 2 worden er ook verschillende onderzoeken uitgevoerd die mee worden genomen in de keuze voor het ontwerp van het Energielandgoed. Er worden verdere onderzoeken op techniek gedaan, er wordt een maatschappelijk kosten en baten analyse gemaakt en gelijktijdig aan de modellenstudie wordt de milieueffectenrapportage (MER) verder uitgewerkt. In fase 1 zijn de milieueffecten van het Energielandgoed al onderzocht. In deze fase worden ook niet-milieuaspecten toegevoegd om een goede afweging te kunnen maken, bijvoorbeeld het effect op: participatiemogelijkheden, opbrengst, werkgelegenheid en mogelijkheden voor recreatieve functies.

Stappenplan fase 2

Samengevat worden er drie verschillende stappen doorlopen in fase 2:

  1. Uitwerken van verschillende ruimtelijke- en exploitatiemodellen en het opstellen van een beoordelingskader hiervoor. Inwoners krijgen de ruimte om de modellen en het beoordelingskader inhoudelijk te verrijken.
  2. Het beoordelen van de modellen op basis van het beoordelingskader. Eerst worden de modellen technisch onderzocht en daarna worden de modellen samen met de omgeving beoordeeld. Op basis hiervan wordt een voorkeursmodel gekozen door het college en de gemeenteraad.
  3. Het voorkeursmodel wordt uitgewerkt in een masterplan en businessplan die vast worden gesteld door de gemeenteraad.

Procedure realisatie Energielandgoed fase 2

Fase 2 loopt tot eind 2019 waarna er gestart kan worden met fase 3, de planfase, waarin het bestemmingsplan wordt opgesteld voor het gebied. Hier vindt u een overzicht van de verschillende fases die we doorlopen bij de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer.

Meedenken

Gemeente Bergen wil zo veel mogelijk ideeën ophalen in de omgeving. Samen met aanwonenden, inwoners, bedrijven en instellingen willen we verder invulling geven aan het ontwerp en de invulling van het Energielandgoed. Dit doen we door ideeën op te halen bij o.a. de meedenkgroep, klankbordgroep en expertgroep van Energielandgoed Wells Meer. Ook zal er in deze fase een avond plaatsvinden voor alle inwoners om in kaart te brengen hoe zij erover denken. Wij zijn benieuwd welke kansen en mogelijkheden u ziet voor het Energielandgoed Wells Meer. Heeft u een idee of tip? Laat het ons weten. Neem contact met ons op.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Start fase 2 Energielandgoed Wells Meer: wat houdt fase 2 precies in?

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen