Energielandgoed Wells Meer krijgt steeds meer vorm

Datum: 10-04-2020

December vorig jaar heeft de gemeenteraad het masterplan voor Energielandgoed Wells Meer vastgesteld. Hiermee is de ontwerpfase succesvol afgesloten en zijn we dit jaar gestart met fase 3, de planfase. Een belangrijke fase waarin het vaststellen van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunningen en het uitwerken van het inrichtingsplan voor het Energielandgoed op de planning staan.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

In fase 3 stellen we het bestemmingsplan op en vragen we de omgevingsvergunningen voor de windmolens en zonneparken aan. In het bestemmingsplan wordt vastgelegd wat er in het gebied mag gebeuren. Waar mag wel en niet gebouwd worden? Welke activiteiten mogen er plaatsvinden en in welke mate? We hebben besloten om de bestemmingsplan- en vergunningenprocedures gelijktijdig te laten lopen. Zo hebben we meer tijd en is het proces overzichtelijker op het gebied van besluitvorming en inspraak voor de omgeving. Inwoners kunnen in één keer op zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunningen reageren. 

Begin dit jaar zijn we gestart met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor mei dit jaar hadden we een informatiemarkt gepland om onze inwoners te informeren en de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen. Vanwege de coronamaatregelen kan deze bijeenkomst echter niet doorgaan. Om mensen toch goed te informeren en de kans te bieden om een reactie te geven, ondernemen we verschillende acties:

 • In april vinden er telefonische gesprekken met de direct omwonenden plaats. Zij krijgen ook een kopie van het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd.
 • Het voorontwerp wordt online gepubliceerd en ligt 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Specifieke data volgen nog. Indien de corona maatregelen van kracht zijn dient hiervoor een afspraak te worden gemaakt. Mensen die niet naar het gemeentehuis kunnen komen of het plan niet online kunnen bekijken, kunnen telefonisch contact opnemen. Er wordt dan naar een passende oplossing gezocht.
 • Belanghebbenden kunnen telefonisch of per e-mail contact zoeken en een inspraakreactie indienen.

Het voorontwerp werken we vervolgens uit in een ontwerpbestemmingsplan en gelijktijdig worden de ontwerpvergunningen opgesteld. Voor beide is er een officiële inzageprocedure  na de zomer waarin inwoners hun zienswijzen kunnen indienen. Op basis hiervan worden het definitieve bestemmingsplan en de definitieve vergunningen uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad eind dit jaar. Met de omgevingsvergunningen kan een subsidie-aanvraag (SDE++) worden ingediend bij het Rijk voor de wind- en zonneprojecten. Fase 3 wordt hiermee afgesloten. Hierna kan er gestart worden met fase 4, de ontwikkelfase.

Inrichtingsplan Energielandgoed Wells Meer

In het masterplan zijn de  contouren voor het Energielandgoed vastgelegd (zie onderstaand ontwerp). Zo is er bijvoorbeeld vastgelegd dat er ruimte moet zijn voor innovatievelden, ontwikkeling van natuur, een ZonnePark, een bezoekerscentrum en een Energieboulevard die het gebied ontsluit. In het masterplan zijn  nadere ontwerpvragen opgenomen die we nu in fase 3 gaan uitwerken in een inrichtingsplan, bijvoorbeeld:

 • Hoe zorgen we ervoor dat het Energielandgoed zo goed mogelijk wordt ingepast voor de omliggende woningen?
 • Hoe moet het ZonnePark worden ingedeeld? Hoe kunnen we natuurontwikkeling, zonnepanalen, duurzame landbouw en recreatie daar het beste combineren?
 • Hoe moet de Energieboulevard eruit zien? En hoe zorgen we voor een optimale verkeerssituatie?
 • Hoe kunnen de zonnevelden het beste worden ingericht met aandacht voor het watersysteem, bodemleven en biodiversiteit?
 • Hoe maken we het Energielandgoed aantrekkelijk voor bezoekers? Welke informatievoorziening is nodig? Hoe moeten de fiets- en wandelroutes lopen?

Voorkeursmodel Energielandgoed Wells Meer

Het proces

Bovenstaande ontwerpvragen zijn belangrijke vragen om het Energielandgoed steeds verder vorm te geven. Vragen waarbij de kennis en inzichten van experts en inwoners nodig zijn. Vanuit verschillende perspectieven gaan we antwoord geven op de vragen:

 • Het projectteam van het Energielandgoed organiseert interne werkateliers met het ontwerpbureau waarin ze ondersteund wordt door verschillende experts zoals ecologen, hydrologen en verkeerskundigen om naar de vraagstukken te kijken;
 • In keukentafelgesprekken met direct omwonenden gaan we specifiek kijken naar hoe het Energielandgoed het beste ingepast kan worden vanuit hun woning. Dit doen we met behulp van een 3D model van het Energielandgoed. In het model kunnen we bijvoorbeeld naar de opstelling van windturbines kijken en de inrichting van het ZonnePark;
 • We organiseren vier themabijeenkomsten voor belangenorganisaties en experts. De vier thema’s zijn natuur, recreatie, landbouw en water. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek met o.a. het LLTB, Waterschap Limburg, Limburgs Landschap en Natuur- en Milieufederatie om hun inzichten mee te nemen in het inrichtingsplan.

We willen in juni starten met de keukentafelgesprekken om zo in september een eerste concept klaar te hebben. In het najaar organiseren we een informatiemarkt voor inwoners om het inrichtingsplan toe te lichten. Hierna wordt het definitieve inrichtingsplan uitgewerkt.

Aansluiting elektriciteitsnet en oprichting bv

Gemeente Bergen gaat in fase 3, samen met Gemeente Venray, Enexis Netbeheer en TenneT, verder met de voorbereidingen voor de aanleg van het kabeltracé om het Energielandgoed tijdig op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten. Daarnaast bereiden we de oprichting van een bv (besloten vennootschap) voor, die het Energielandgoed zal ontwikkelen en beheren. De bv krijgt een afgescheiden vermogen, maar Gemeente Bergen wordt wel aandeelhouder van de bv.

We houden in de gaten wat de coronamaatregelen voor invloed hebben op fase 3. Indien de coronamaatregelen zorgen voor concrete aanpassingen in het proces, komen we hierop terug.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Energielandgoed Wells Meer krijgt steeds meer vorm

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen