Wat is een bestemmingsplan en inrichtingsplan?

Datum: 24-04-2020

Begin dit jaar zijn we gestart met fase 3, de planfase. In deze fase staan onder andere het vaststellen van het bestemmingsplan en het uitwerken van het concept inrichtingsplan op de planning. In dit artikel leggen we u uit wat deze plannen inhouden. Deze infographic helpt u daarbij.

 

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er in een gebied wel en niet mag. Het is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als inwoners en bedrijven.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. De toelichting
  2. De verbeelding
  3. De regels

De toelichting is een inleidend stuk waarin we het gebied beschrijven en aangeven met welke andere ontwikkelingen en factoren we rekening houden. Zoals ander beleid of de effecten op milieu. De effecten op milieu staan verder uitgewerkt in de MER (milieueffectenrapport) die als bijlage wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan. De verbeelding is een bestemmingsplankaart. Door middel van kleuren geven we aan wat de bestemming van een specifiek stuk grond is. Bijvoorbeeld opwekken van energie, agrarisch of wonen. Binnen een bestemming kunnen we ook nog specifieke functies en/of gebruiksdoelen aangeven. Bijvoorbeeld een lijst van bedrijfsactiviteiten die zijn toestaan. Onder regels nemen we bijvoorbeeld de maximale hoogtes op van de zonnepanelen en windmolens.

Fases bestemmingsplan

Een bestemmingsplan werken we uit in drie stappen: het voorontwerp, het ontwerp en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Hier vindt u, onder fase 3, een overzicht van de planning voor fase 3 waarin deze drie stappen van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Begin dit jaar zijn we begonnen met het voorontwerpbestemmingsplan. Formeel hoeven we het voorontwerp niet ter inspraak aan te bieden. Maar op basis van de gemeentelijke inspraakverordening en gezien de omvang en impact van het project kiezen we hier bewust wel voor. We willen onze inwoners zo goed mogelijk betrekken. In verband met de corona maatregelen geven we de inspraak op aangepaste wijze vorm. Zo kunnen we helaas geen fysieke informatiebijeenkomst organiseren. Het voorontwerp wordt online gepubliceerd op 29 april en ligt ter inzage in het gemeentehuis van 30 april tot 10 juni. Er zijn meerdere manieren om uw inspraakreactie op het voorontwerp te geven. Wij zullen u hier nader over informeren.

 

Het voorontwerp werken we uit tot het ontwerpbestemmingsplan waarin we alle inspraakreacties en de terugkoppeling van de commissie m.e.r. zo veel als mogelijk meenemen. In september organiseren we, volgens de formele procedure, een bijeenkomst om u hierover te informeren. U kunt dan ook een zienswijze indienen. We werken het ontwerp vervolgens uit tot het definitief bestemmingsplan dat we in december ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn (Raad van State) van 6 weken in werking.

 

Wat is een inrichtingsplan?

In het inrichtingsplan werken we uit hoe we het Energielandgoed precies gaan inrichten. Hierbij betrekken we inwoners, belangenorganisaties en experts. Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met direct omwonenden om specifiek  te kijken naar hoe het Energielandgoed het beste ingepast kan worden vanuit hun woning. Dit doen we met behulp van een 3D model van het Energielandgoed. De eerste contouren hiervoor zijn al uitgewerkt in het masterplan. Het is een beeldend document waarin u ziet hoe het Energielandgoed wordt ingepast in de omgeving. Waar we natuur gaan ontwikkelen en hoe we ruimte, waar mogelijk, dubbel gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor zowel natuur en landbouw als de opwekking van elektriciteit. We geven ook aan hoe we het Energielandgoed toegankelijk en aantrekkelijk maken voor bezoekers. Waar komen fietspaden? En welke informatievoorziening is nodig? Het proces voor het inrichtingsplan lichten we toe in dit artikel (zie kopje ‘het proces’).

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Wat is een bestemmingsplan en inrichtingsplan?

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen