Gemeente Bergen zorgt voor grote bijdrage aan duurzaamheidsambities Noord- en Midden Limburg

Datum: 08-06-2020

Gemeente Bergen vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken we een Regionale Energie Strategie (RES). Deze week hebben we als regio de voorlopige concept RES ingediend bij het Rijk. De dertig RES-regio’s in Nederland onderzoeken waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen. We hebben als regio er bewust voor gekozen om ook het besparen van energie mee te nemen in onze strategie. Wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet worden opgewekt. De RES komt niet in plaats van ons lokaal beleid, maar is juist een aanvulling hierop. Met de RES kunnen we in een groter verband kijken naar grensoverschrijdende en complexe vraagstukken.

Regionale ambities

In de RES hebben we met elkaar de volgende ambities afgesproken:

  • In 2030 stoten we 25% minder CO2 uit ten opzichte van 2015 door energie te besparen en door op daken van woningen en kleine gebouwen zonnepanelen te leggen.
  • In 2030 hebben we 1,2 TWh (terawattuur) duurzaam opgewekt met grootschalige zon- en windprojecten. Hiermee voorzien we in onze eigen behoefte aan duurzaam opgewekte elektriciteit.
  • Minimaal 50% van deze projecten moet lokaal eigendom zijn. Dit betekent dat inwoners de kans moeten krijgen om voor minimaal de helft eigenaar te worden, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.
  • We gaan stap voor stap van het aardgas af om in 2050 100% duurzame warmte te gebruiken om onze gebouwen te verwarmen.

Lokale ambities

Als gemeente Bergen hebben we de ambitie gesteld om in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk te zijn. Hierbij zetten we in op alle duurzaamheidsdoelen. Om deze ambitie te bereiken is het programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Veel doelstellingen die we hierin hebben afgesproken, sluiten aan bij de ambities van Noord- en Midden Limburg:

  • We willen als gemeente Bergen 30% minder CO2 uitstoten door energie te besparen, kleinschalige opwekking en innovatie.
  • Met het Energielandgoed Wells Meer dragen we voor 20% bij aan de totale ambitie om in 2030 1,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.
  • Inwoners krijgen de kans om deel te nemen in het Energielandgoed Wells Meer. We gaan er nu van uit dat inwoners voor 50% kunnen participeren in het project.
  • Volgend jaar leveren we een warmteplan op (Transitievisie Warmte) waarin we per wijk beschrijven hoe we in 2050 van het aardgas af kunnen.

Vervolgstappen RES

1 oktober 2020 dienen we als regio de definitieve concept RES in bij het Rijk die dan is vastgesteld door ons college. De concept RES is nog een plan op hoofdlijnen. Tot 1 juli 2021 hebben we de tijd om de concept RES uit te werken tot de RES 1.0.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Gemeente Bergen zorgt voor grote bijdrage aan duurzaamheidsambities Noord- en Midden Limburg

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen