Bestemmingsplan en vergunningen Energielandgoed gepubliceerd

Datum: 17-03-2021

Dinsdag 9 februari jl. stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed, inclusief de voorgestelde wijzigingen, vast. Daarnaast zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend. Door de toepassing van de coördinatieregeling lopen de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningen tegelijkertijd. Dit betekent dat ze ook gelijktijdig gepubliceerd worden. Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, is nu samen met de vergunningen gepubliceerd. Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan.

 Waar kan ik de stukken vinden?

  • De stukken liggen van 18 maart tot en met 28 april ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383.
  • U kunt de stukken ook downloaden via deze pagina.
  • Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De officiële bekendmaking in de Staatscourant vindt u hier.

De bekendmaking van de watervergunning door Waterschap Limburg vindt u hier. 

Bestemmingsplan en vergunningen

In het huidige bestemmingsplan heeft het Wells Meer voornamelijk een agrarische bestemming. Om het Energielandgoed Wells Meer te realiseren, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het nieuwe bestemmingsplan is de opwek van duurzame energie mogelijk door middel van zonnepanelen en windturbines én is er ruimte voor educatie, bedrijvigheid, natuur en recreatie. Voor het Energielandgoed moeten we verschillende vergunningen aanvragen. Dit doen we in fases, omdat het Energielandgoed ook in fases wordt gerealiseerd. Op dit moment zijn de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend door B&W en de watervergunning door Waterschap Limburg.

Beroepsprocedure

Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de zienswijzenperiode van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpstukken. Of u moet kunnen aantonen dat u niet in staat bent geweest om tijdig uw zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 januari 2021, zaak C‑826/18, leiden wij af dat in tegenstelling tot het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor milieuaangelegenheden tevens beroep kan worden ingesteld door:

  • Niet-belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht.
  • Belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Beroepschriften kunnen gericht worden aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie over het schriftelijk of digitaal indienen van een beroepsschrift op de website van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep instelt kan gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Aan de indiening van zowel het beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. 

Crisis- en herstelwet

In de regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) is het plangebied Energielandgoed Wells Meer aangewezen als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw. Dit betekent, dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Bestemmingsplan en vergunningen Energielandgoed gepubliceerd

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen