Aanleg hoogspanningskabel en -station voor Energielandgoed Wells Meer

Datum: 19-07-2022

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. Het tracé van deze hoogspanningskabel loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer. TenneT heeft bij Gemeente Bergen gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedures die nodig zijn voor de realisatie van deze kabel. Het college van Gemeente Venray heeft een soortgelijk verzoek ontvangen.

Daarnaast is een hoogspannings- en middenspannings (HS/MS)-station nodig op Energielandgoed Wells Meer. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen. Vervolgens gaat de stroom via de nieuwe kabelverbinding op het landelijk net. Enexis heeft voor de realisatie van dit station een principeverzoek ingediend bij Gemeente Bergen.

Waarom een principeverzoek?

Er is een herziening van het bestemmingsplan nodig om de kabel en het station mogelijk te maken. TenneT en Enexis vragen het college middels het principeverzoek of het college bereid is medewerking te verlenen aan deze procedure.

Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 12 juli besloten om in principe medewerking te verlenen aan de principeverzoeken van TenneT en Enexis. Daarbij houdt de gemeente uiteraard rekening met alle belangen die er spelen en de bestaande wet- en regelgeving.

Intentieovereenkomst

In september 2019 is voor de aansluiting van het Energielandgoed een intentieovereenkomst ondertekend door TenneT, Enexis en Gemeente Bergen. Hierbij heeft de netbeheerder aangegeven zich in te spannen om de infrastructuur om het Energielandgoed te ontsluiten, tijdig aan te leggen en operationeel te hebben. De ingediende principeverzoeken zijn een gevolg van deze intentieovereenkomst.

Tracé ondergrondse hoogspanningskabel

TenneT heeft een uitgebreide haalbaarheidsverkenning uitgevoerd naar de mogelijke tracés. Daarbij is onder andere gekeken naar natuurwaarden, archeologie, wegen en de aanwezigheid van leidingen, wegen en grondlagen.

Het eerste voorkeurstracé van TenneT liep door het plangebied Groene Rivier in Well. Aanleg van de kabel is hier onder andere vanwege gepland beekherstel en dijkverlegging minder uitvoerbaar dan gedacht. Daarom heeft TenneT gekozen voor de tweede optie uit het haalbaarheidsonderzoek. Ruwweg loopt dit tracé vanaf de Maas in Well via Knikkerdorp naar Energielandgoed Wells Meer.

Met input van omwonenden en een afweging van omgevingseffecten (zoals natuur, landschap, bewoning en ruimtegebruik), techniek en kosten is dit tracé inmiddels geoptimaliseerd. In Knikkerdorp Well zijn nog enkele varianten mogelijk; deze worden met de bewoners besproken.

Concreet:

  •  Het wordt een ondergrondse kabelverbinding;
  •  Aanleg vindt plaats via graafwerkzaamheden en boringen;
  •  Geboord wordt in elk geval onder de Maas en onder Nationaal Park De Maasduinen door;
  •  Een boring kan niet langer dan 1 kilometer lang zijn;
  •  Ergens in Knikkerdorp Well komt de kabel even naar boven. Vervolgens wordt verder geboord richting het Energielandgoed.

Informeren belanghebbenden

TenneT heeft voor alle betrokken perceeleigenaren, gebruikers en bewoners al verschillende bijeenkomsten gehouden. Dit najaar volgen nog enkele bijeenkomsten. Op deze manier worden belanghebbenden betrokken en hebben ze inbreng bij de verdere invulling van het tracé. Gemeente Bergen verwacht van Tennet een goede afstemming van dit initiatief met direct omwonenden en andere belanghebbenden. De gemeente wil geïnformeerd worden over het verloop.

Meer informatie

Op de projectwebsite van TenneT kunt u meer lezen over de aanleg van de hoogspanningskabel.

HS/MS station

Op het Energielandgoed gaat Enexis een HS/MS station realiseren waar de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samenkomt. De hoogspanningskabel wordt aangesloten op dit station.

De geplande locatie van dit HS/MS station ligt aan de kant van de Wezerweg binnen de Innovatieboulevard, die midden over het Energielandgoed loopt. Onderdelen van het station zijn transformatoren van maximaal 6,5 meter hoog en bliksemgeleiders van ongeveer 15 meter hoog. Enexis gaat, samen met omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente kijken naar een goede landschappelijke inpassing van het station. Hierbij wordt rekening gehouden met de geplande laanbeplating langs de Innovatieboulevard en de landschappelijke inpassing die bij diverse omwonenden al is gepland.

Geluid

De meest nabijgelegen woning ligt op meer dan 300 meter vanaf de geluidbronnen (de transformatoren). Enexis heeft een akoestisch onderzoek opgesteld. Dit onderzoek geeft nog geen volledig beeld, maar de inschatting is dat kan worden voldaan aan de geldende geluidsnormen.

Informeren omwonenden

In overleg met de gemeente is Enexis al begonnen met het informeren van omwonenden. Via persoonlijk contact gaat Enexis omwonenden verder informeren over de voortgang van dit project. Gemeente Bergen verwacht ook van Enexis een goede afstemming van dit project met direct omwonenden en andere belanghebbenden. De gemeente wil geïnformeerd worden over hoe dit verloopt.

Meer informatie

Op de projectwebsite van Enexis kunt u meer lezen over de aanleg van dit HS/MS station.

Vervolg van de procedure

Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 12 juli besloten om in principe medewerking te verlenen aan de principeverzoeken van TenneT en Enexis. Het streven is om het tracé van de hoogspanningskabel en het HS/MS station tegelijkertijd, via één ruimtelijke procedure, te regelen. Dit betreft dan ook het kabeltracé in Venray. Er volgt een bestemmingsplanprocedure waarbij het mogelijk is zienswijzen in te dienen en in beroep te gaan. Afhankelijk van wanneer de Omgevingswet in werking treedt, kan het ook een procedure onder die wet zijn. Ook dan zijn zienswijzen en beroep mogelijk.

Op dit moment is nog niet bekend of een m.e.r.-procedure voor de aanleg van de hoogspanningskabel noodzakelijk is. Zo’n procedure is nodig bij een besluit over een activiteit waarbij belangrijke milieugevolgen kunnen optreden. TenneT moet hiervoor nog een rapportage aanleveren. Pas dan kunnen burgemeester en wethouders besluiten of een m.e.r-procedure noodzakelijk is.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Aanleg hoogspanningskabel en -station voor Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen