Update Energielandgoed Wells Meer

Datum: 06-09-2022

September 2022

Het Energielandgoed Wells Meer bevindt zich in de ontwikkelfase. In deze fase bereiden we de realisatie van het Energielandgoed voor: activiteiten die nodig zijn om over te kunnen gaan tot de volgende fase, de bouw van het Energielandgoed, de bouwfase. In deze update geven we informatie over belangrijke ontwikkelingen van het project.

 

SDE++ subsidie is verleend

Februari 2022 heeft het Energielandgoed Wells Meer voor de aanleg van het eerste deel van het zonproject een SDE++ subsidie ontvangen. Hoewel deze SDE subsidieronde zwaar was overtekend, is de door het Energielandgoed aangevraagde subsidie geheel toegekend conform aanvraag.

Dit eerste deel betreft de aanleg van een circa 1 hectare groot veld met ca. 2000 panelen. Deze zogenaamde showcase is nog gering van omvang en dient in eerste instantie om ervaring op te doen voorafgaand aan de uiteindelijke realisatie van het Energielandgoed. Voor dit eerste deel wordt gebruik gemaakt van de nog beschikbare capaciteit op het regionale elektriciteitsnet.

 

Herstelbesluiten

In februari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vastgesteld. Daarnaast heeft Waterschap Limburg de watervergunning verleend en heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend.

Beroep

Zes partijen hebben vervolgens beroep ingesteld tegen deze besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In december 2021 heeft de gemeente het verweerschrift naar de Raad van State gestuurd. De datum van de zitting is nog niet bekend.

Herstelbesluiten

De inhoud van de beroepsschriften was  aanleiding voor enkele herstelbesluiten:

  • De gemeenteraad heeft op 25 april 2022 besloten om het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vast te stellen met de daarin doorgevoerde aanpassingen.
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2022 besloten de omgevingsvergunning windturbines van 23 februari 2021 te wijzigen.
  • Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een herstelbesluit genomen voor de watervergunning.

 Deze herstelbesluiten hebben tot eind juni 2022 ter inzage gelegen.

 

Groene waterstof

Een bedrijf dat wereldwijd veel ervaring heeft in de ontwikkeling en realisatie van groene waterstof onderzoekt of ze op het Energielandgoed een pilotinstallatie kan realiseren. Samen met de gemeente is de intentie uitgesproken om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.

 

Netcapaciteit

De duurzame energie die straks wordt opgewekt op het Energielandgoed willen we optimaal benutten en transporteren. Daarom bouwt Enexis een onderstation op het landgoed. TenneT sluit dit station aan op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor wordt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding gerealiseerd tussen Wells Meer en het bestaande hoogspanningsstation op Keizersveld in Venray.

In overleg met omwonenden wil TenneT een optimaal tracé voor deze verbinding realiseren. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de effecten op, en de belangen van de omgeving.

Maximale transportcapaciteit elektriciteitsnet

In juni brachten TenneT en Enexis naar buiten dat de maximale transportcapaciteit op het elektriciteitsnet in Noord-Limburg en Brabant is bereikt. Deze aankondiging heeft voor zover wij nu overzien geen invloed op het tempo van de ontwikkeling van het Energielandgoed.

De gemeente Bergen heeft al sinds het begin van de ontwikkeling van het Energielandgoed een samenwerking met TenneT en Enexis. Deze is in 2019 vastgelegd in een intentieovereenkomst. In 2020 heeft de gemeente Bergen voor het Energielandgoed offertes aangevraagd voor de benodigde transportcapaciteit.

 

Haalbaarheidsstudies Innovatieboulevard

Midden over het Energielandgoed loopt de Innovatieboulevard. Hier is ruimte voor onderzoek. Denk aan testvelden voor nieuwe combinaties van zonnepanelen met landbouw, panelen met geïntegreerde opslag en onderzoek naar de effecten van zonnepanelen op het bodemleven. Daarnaast is op deze boulevard ook ruimte gereserveerd voor mogelijke toepassing van  energieopslag.

Samen met de Brightlands Campus onderzoekt de gemeente verdere invulling van de Innovatieboulevard. Met financiële ondersteuning vanuit het regionale Innovatiefonds Noord-Limburg vinden op dit moment twee haalbaarheidsstudies plaats: een studie naar dubbel ruimtegebruik en een studie naar toepassing van (mobiele) opslag van energie.

 

Windmeetcampagne

Tot eind mei 2022 heeft op het Energielandgoed een windmeetcampagne plaatsgevonden. Met windmeters zijn ruim 12 maanden de windsnelheden gemeten. De uitkomsten van de metingen zijn onder andere van belang voor het bepalen van de meest geschikte windturbines, het nauwkeuriger kunnen bepalen van de verwachte windopbrengst en het aanvragen van subsidies.

De metingen vonden plaats op 10 verschillende hoogtes, in de buurt van de geplande locaties van de windturbines. De resultaten van de windmeetcampagne worden op dit moment uitgewerkt.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning voor vier zonnevelden ligt ter inzage

Op de innovatieboulevard van Energielandgoed Wells Meer zijn onder andere testvelden voor zonnepanelen gepland. Op deze velden is het mogelijk om innovatieve toepassingen te testen van zonnepanelen in combinatie met landbouw. Gemeente Bergen heeft eind juli 2022 een aanvraag ontvangen om vier zonnevelden te realiseren.

Testvelden

De zonnepanelen op deze testvelden komen op hoge, open constructies te liggen. De hoogte varieert van 2 tot 10 meter. Op die manier kan de grond onder de zonnepanelen worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld fruitteelt. Met de testvelden wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dubbel ruimtegebruik. Op welke hoogte moeten zonnepanelen liggen om dubbel ruimtegebruik mogelijk te maken? Welke gewassen zijn geschikt om onder zonnepanelen te groeien, hoeveel ruimte hebben ze nodig om goed te kunnen groeien? 

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning voor de vier zonnevelden ligt tot en met 21 september 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 september 2022 een zienswijze indienen. Zienswijzen worden behandeld en meegenomen in de definitieve omgevingsvergunning.

 

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Update Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen