Status-update fase 3: Advies Commissie m.e.r.

Datum: 16-10-2020

Het milieueffectrapport voor Energielandgoed Wells Meer in Bergen bevat veel waardevolle informatie. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met informatie over natuur en een verbeterde onderbouwing van de gekozen ‘energiemix’. 

 

Wat is de Commissie m.e.r.?

De onafhankelijke Commissie m.e.r.  adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Het milieueffectrapport is opgesteld om de betrokken milieu- en natuurbelangen volwaardig mee te wegen bij de voorbereiding  van het bestemmingsplan voor het Energielandgoed Wells Meer en de benodigde omgevingsvergunningen. De resultaten van het MER zijn gebruikt in het voorontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, de vergunningsaanvragen en het inrichtingsplan van het Energielandgoed.

Advies Commissie m.e.r.

De gemeente Bergen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over het MER bij het voorontwerpbestemmingsplan. Voor deze werkwijze is gekozen zodat het advies van de commissie beschikbaar is tijdens de zienswijze periode van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen.

De Commissie m.e.r. geeft aan dat het rapport veel goede informatie bevat. De opmerkingen van de Commissie over natuur hebben met name betrekking op de nog af te ronden natuuronderzoeken. De Commissie is daardoor nog niet zeker of het plan aan de natuurwetgeving voldoet. Zij merkt hierbij op dat in het voorontwerpbestemmingsplan geen beperkingen zijn gesteld aan het aantal bezoekers aan het gebied.

De Commissie m.e.r. adviseert om in het MER beter te onderbouwen hoe de verschillende onderzoeksmodellen hebben geleid tot het uiteindelijke voorkeursmodel.

 

Hoe verder?

De gemeente Bergen gebruikt het advies om het MER en het bestemmingsplan te verbeteren.

De seizoensgebonden natuuronderzoeken zijn bijna afgerond. De resultaten neemt de gemeenteraad mee bij het opstellen van het bestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan is al een beperking van de bezoekersaantallen in het gebied opgenomen.

De trechtering van de onderzoeksmodellen naar het voorkeursmodel zal in het MER nog beter onderbouwd worden.

 

Het advies van de Commissie m.e.r. kunt u hier teruglezen.

Het persbericht van de Commissie m.e.r. kunt u hier teruglezen.

 

Inzage ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-vergunningen en bijhorende stukken liggen van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18 november 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Status-update fase 3: Advies Commissie m.e.r.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen