Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Datum: 08-10-2020

Woensdag 7 oktober zijn het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen gepubliceerd die voor Energielandgoed Wells Meer zijn opgesteld. De stukken liggen van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18 november ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383. U kunt de stukken ook digitaal vinden via deze pagina (Zie 'Fase 3: planfase', kopje 'Ontwerpbestemmingsplan' en 'Ontwerp-vergunningen).

Hier leest u wat het verschil is tussen een bestemmingsplan en de vergunningen.

Ontwerpbestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan heeft het projectgebied voornamelijk een agrarische bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van Energielandgoed Wells Meer. Een gebied waar duurzaam energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en windturbines en ruimte is voor educatie, bedrijvigheid, natuur en recreatie.

Ontwerp-vergunningen

Momenteel liggen er drie ontwerp-vergunningen ter inzage: de ontwerp-omgevingsvergunning voor de vier windturbines, de ontwerp-omgevingsvergunning voor de zonnepanelen en de ontwerp-watervergunning . De ontwerp-omgevingsvergunning voor de windturbines is een flexibele omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines op één exacte locatie, waarbij de hoogte van de windturbines kan variëren tussen 195 meter (minimum) en 250 meter (maximum). De definitieve hoogte van de windturbines is nog niet bekend en wordt later bepaald.

Proces

Begin dit jaar zijn we gestart met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer. Dit plan lag, samen met het bijbehorende MER (milieueffectenrapport), van 30 april tot en met 10 juni 2020 ter inzage. Tijdens deze inzageperiode hebben we inspraakreacties ontvangen. Deze hebben we waar mogelijk meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Onder andere de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de inspraakreacties:

  • Een aantal onderwerpen zijn verder toegelicht zoals de economische uitvoerbaarheid van het Energielandgoed en de behoefte aan zonnepanelen en windturbines.
  • De afstand van nutsvoorzieningen (waaronder transformatorstations) tot geluidsgevoelige objecten, zoals een woning, moet minimaal 50 meter bedragen. De afstand van zonnepanelen tot geluidsgevoelige objecten moet minimaal 25 meter bedragen.
  • Er moeten voldoende parkeerplaatsen in het Energielandgoed zijn voor bezoekers van bijvoorbeeld het bezoekerscentrum zodat omwonenden geen parkeeroverlast ervaren.
  • Zonnepanelen worden op minimaal 60 cm van het maaiveld gerealiseerd zodat er voldoende licht en water kan toetreden onder de panelen.

Een overzicht van alle inspraakreacties en de aanpassingen naar aanleiding hiervan vindt u hier.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen liggen momenteel ter inzage. Hierop kunt u tot en met 18 november een zienswijze indienen. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen wordt het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt en naar verwachting ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in februari 2021. Vervolgens worden de vergunningen verleend.

Zienswijze indienen

Wilt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-vergunningen? Via onderstaande wegen kunt u reageren:

  • Via een mail naar wellsmeer@bergen.nl.
  • Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.
  • Telefonisch via 0485-348 383. Voor het indienen van een zienswijze dient u 24 uur van te voren een afspraak te maken via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.
  • Mondeling in het gemeentehuis. U dient hiervoor 24 uur van te voren een afspraak te maken via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl. Uiteraard houden we bij een fysieke afspraak rekening met de huidige coronamaatregelen.

Informatiebijeenkomst afgelast i.v.m. coronavirus

Graag hadden we op 27 oktober een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis willen organiseren over het Energielandgoed. Deze bijeenkomst hadden we ook al bekend gemaakt in brieven naar de direct omwonenden van het Wells Meer en in de Staatscourant. Helaas hebben we op 8 oktober, op advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, moeten besluiten om de informatiebijeenkomst niet door te laten gaan. Door de nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt de Veiligheidsregio het onverantwoord om fysieke bijeenkomsten met meer dan vier personen te organiseren. In een eerder stadium hebben we, in verband met de coronamaatregelen, al besloten om extra services aan te bieden zoals de mogelijkheid om ook telefonisch of op afspraak een zienswijze in te dienen. Daarnaast houden we u via diverse kanalen op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Vragen of meer informatie?

Kijk op deze pagina voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen.

Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via 0485-348 383 of wellsmeer@bergen.nl.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen