Wat is het verschil tussen het bestemmingsplan en de vergunningen?

Datum: 21-09-2020

December vorig jaar heeft de gemeenteraad het masterplan voor Energielandgoed Wells Meer vastgesteld. Hiermee is de ontwerpfase succesvol afgesloten. Dit jaar zijn we gestart met fase 3, de planfase. Een belangrijke fase waarin het vaststellen van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunningen en het uitwerken van het inrichtingsplan voor het Energielandgoed op de planning staan. In een ander nieuwsbericht hebben we het verschil tussen het bestemmingsplan en inrichtingsplan al toegelicht. Nu lichten we het verschil tussen het bestemmingsplan en de vergunningen toe.

Bestemmingsplan: wat mag  juridisch wel en niet in het gebied Energielandgoed Wells Meer?

Wat staat er in het bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er in een gebied wel en niet mag. Het is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als inwoners en bedrijven. Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart (verbeelding) waarop door middel van kleuren is aangegeven wat de bestemming van een stuk grond is (bijvoorbeeld: energieopwekking of agrarisch). Naast de kaart is er een lijst met regels waarin bijvoorbeeld de maximale hoogtes voor de windturbines zijn vastgelegd.

Infographic bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt het masterplan, dat vorig jaar is vastgesteld door de raad, juridisch geborgd. Het masterplan bevat op hoofdlijnen het ontwerp van het Energielandgoed. Dit ontwerp op hoofdlijnen wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan. Hiervoor zijn nog wel enkele aanpassingen gedaan. In het masterplan zijn we bijvoorbeeld uitgegaan van een lijnopstelling voor de vier windturbines. Op basis van wensen die hebben opgehaald in de omgeving, hebben we gekozen om de windturbines in clusteropstelling (vierkant) te plaatsen zodat ze op een grote afstand van de woningen aan de Wezerweg staan. Dit wordt nu definitief juridisch vastgelegd in het bestemmingsplan.

Hoe ziet de bestemmingsplanprocedure eruit: wie beslist en welke invloed heb ik als inwoner?

Een bestemmingsplan werken we uit in drie stappen: eerst het voorontwerp, dan het ontwerp en tot slot het definitieve, door de raad vastgestelde, bestemmingsplan. Op het voorontwerp heeft u als inwoner een inspraakreactie kunnen geven en over het ontwerp kunt u een zienswijze indienen. Deze reacties proberen we zoveel als mogelijk mee te nemen in het definitieve plan. Uiteindelijk stelt de raad het bestemmingsplan vast en is er voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Over het beroep beslist de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vergunningen: wat mag juridisch wel en niet voor het project Energielandgoed Wells Meer?

Welke vergunningen vragen we aan?

Voor het Energielandgoed moeten we verschillende vergunningen aanvragen. Omgevingsvergunningen omdat we bouwactiviteiten gaan uitvoeren. En aanvullend natuurvergunningen en een watervergunning omdat die bouwactiviteiten rondom water en natuur gaan plaats vinden. Het Energielandgoed wordt in fases gerealiseerd. We vragen eerst de vergunningen voor de windturbines en intensieve zonnevelden aan en de bijbehorende natuur- en watervergunningen. Deze hebben we nodig om het eerste deel van het Energielandgoed te realiseren. De vergunningen voor bijvoorbeeld het bezoekerscentrum en het Zonnepark vragen we later aan, omdat deze pas later gerealiseerd worden.

Wat staat er in een vergunningaanvraag?

Een vergunning vraag je aan voor een specifieke activiteit binnen een project. In dit geval het project Energielandgoed Wells Meer. In een vergunningaanvraag geven we aan waarvoor we een vergunning aanvragen en onderbouwen we hoe die activiteiten voldoen aan bijvoorbeeld het bestemmingsplan, maar ook andere relevante regelgeving. Zo geven we bijvoorbeeld aan dat we voldoen aan de geluidsvoorschriften en de bouwhoogtes die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Wat is het verschil tussen een bestemmingsplan en de vergunningen?

Een bestemmingsplan is van toepassing op een gebied en een vergunning op specifieke activiteiten binnen een concreet project. Wat in een bestemmingsplan staat, is dus van toepassing op alle projecten die in dat gebied worden gerealiseerd. Wat in een vergunning staat, is alleen van toepassing op de specifieke activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd. In het bestemmingsplan wordt door middel van vlakken en aanduidingen een bestemming aangegeven. In de regels staan onder andere de maximale hoogtes en bebouwingspercentages. Daarbinnen is enige flexibiliteit mogelijk. Een vergunning vraag je binnen die regels van het bestemmingsplan aan voor een specifiek bouwwerk. Bijvoorbeeld voor een specifiek type windturbine of een bepaalde opstelling van de zonnepanelen. Als er grote wijzingen plaatsvinden in het project kan het dus zijn dat er wel een nieuwe vergunning aangevraagd moet worden, maar dat het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden.

Hoe ziet het vergunningenproces eruit: wie beslist en welke invloed heb ik als inwoner?

Bij een reguliere procedure wordt eerst het bestemmingsplan vastgesteld en worden daarna de vergunningen aangevraagd. De raad heeft echter met een coördinatiebesluit besloten om deze twee procedures gelijktijdig te laten lopen. Hierdoor kan er tijdswinst worden behaald en is de inspraakprocedure voor inwoners overzichtelijker. Inwoners kunnen in één keer op zowel het ontwerpbestemmingsplan als de ontwerpvergunningen reageren. Het vergunningenproces bestaat uit twee stappen: eerst worden de ontwerpvergunningen opgesteld en vervolgens de definitieve vergunningen. Op de ontwerpvergunningen kunt u een zienswijze indienen, deze liggen tegelijker tijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in oktober van dit jaar. Deze zienswijzen proberen we zoveel als mogelijk mee te nemen in de definitieve vergunning. Het college beslist uiteindelijk over de definitieve vergunningen.

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Wat is het verschil tussen het bestemmingsplan en de vergunningen?

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen